Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014

I denna sektion:

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014

Veikkaus uppnådde i huvudsak de mål som ställts upp för bolaget under dess sjuttiofjärde verksamhetsår. Effekterna av recessionen och den svaga konsumtionsefterfrågan kunde vägas upp genom kontinuerligt, långsiktigt och kundorienterat utvecklingsarbete och kostnadseffektivitet. Bolagen nådde upp till en resultatförbättring på 2,8 procent, och räkenskapsperiodens resultat utgjorde 520,4 mn euro.

Omsättningen för den avslutade räkenskapsperioden var 1 959,5 mn euro (+5,4 procent). Starkast var tillväxten i produktgruppen för dagligspel (+14,7 procent). Detta är i linje med trenden i branschen där penningspelandet går mot spel med allt snabbare rytm. De har en högre returprocent än traditionella spel, och därför steg inte bolagets spelbidrag (863,1 mn euro, +3,3 procent) inte lika mycket som dess omsättning. Spelbidraget beräknas genom att dra av vinsterna som betalats ut till spelare från omsättningen.

Även den starka tillväxten av den digitala försäljningskanalen vittnar om en förändring av konsumentbeteendet. De elektroniska kanalernas del av den totala försäljningen gick under redovisningsperioden för första gången över 40 procent.

Försäljningen av Veikkaus spel fick extra fart genom det systematiska utvecklandet av försäljningskanalerna och produktreformerna. Reformerna av Lotto och Lången va lyckade, och det helt nya spelet Naapurit blev bekant för ett stort antal finländare.

Förändringar i omvärlden

Penningspelsmarknaden i Finland växte med 0,4 procent 2014, och den totala marknaden mätt med spelbidraget utgjorde 1 701 mn euro. Veikkaus var den enda penningspelssammanslutningen var spelbidrag ökade under redovisningsåret, och genom detta steg Veikkaus andel av penningspelandet i Finland till 50,7 procent (+1,3 procentenheter).

I februari gav det finanspolitiska ministerutskottet riktlinjer för åtgärder som förstärker det nationella monopolsystemet för penningspel. De finländska lagliga penningspelsbolagen tryggas möjlighet att utveckla sin verksamhet ansvarsfullt. Målet är att på detta sätt säkerställa att spelutbudet förnyas och förblir intressant i verksamhetsmiljön, som är under stark förändring och som digitaliseras i allt högre grad. Ministerutskottet beslutade att förorda penningspelssammanslutningarnas förslag om att grunda en digital uppföljningsgrupp. Uppföljningsgruppens uppgift är bland annat att analysera möjligheterna att begränsa utbud som står i strid med lotterilagen. Dessutom utökas medborgarnas kunskaper om tryggt och lagligt penningspel.

I december beslutade det finanspolitiska ministerutskottet att inleda utredningsarbetet om sammanslagning av de tre penningspelssammanslutningarna – Veikkaus, Penningautomatföreningen och Fintoto. Motivet till utredningen är de förändringar som digitaliseringen och spelandet i elektroniska kanaler har medfört i penningspelsbranschen samt de nya krav som den europeiska lagstiftningen medför. Det finns fortfarande ett starkt stöd i Finland för penningspelsverksamhet som övervakas och styrs av samhället.


Nästan 670 mn euro till samhället

Av resultatet för räkenskapsperioden redovisar Veikkaus 517,5 mn euro till undervisnings- och kulturministeriet för att delas ut till konst, idrott och motion, vetenskap och ungdomsarbete i Finland. Återstoden av resultatet, knappt 2,9 mn euro, överförs till outdelade vinstmedel. Under räkenskapsåret utbetalades till undervisnings- och kulturministeriet outdelade vinstmedel från tidigare år till ett belopp om 23,3 mn euro.

Utöver intäktsföringen betalade bolaget under redovisningsåret även lotteriskatt till staten för 104,2 mn euro (+4,4 procent). Veikkaus är inte mervärdesskatteskyldigt och därför kan bolaget inte avdra mervärdesskatt som ingår i dess varu- och tjänsteinköp. Veikkaus betalade mervärdesskatt för sammanlagt 22,5 mn euro (+2,8 procent).

Satsningar på digital försäljning och kvalitetssäkring

Kostnaderna för redovisningsåret förverkligades enligt budgeten. Till spelarna utbetalades sammanlagt 1 096,4 mn euro (+7,2 procent) i vinster. Till ombuden utbetalades 78,0 mn euro (–2,2 procent) i arvoden. Kostnaderna för lotteri- och resultatinformation var 9,8 mn euro (+13,0 procent) och kostnaderna för kuponger och lotter 5,8 mn euro (+2,4 procent).

På produktreklam användes 18,3 mn euro (+6,5 procent). Ökningen av produktreklamen förklarades av kostnaderna för lanseringen av det nya spelet Naapurit och fördubblingsegenskapen hos Lotto. Kostnaderna för samarbete kring spelobjekt var 3,9 mn euro (+5,5 procent). Ökningen av de upphandlande tjänsterna (+7,6 procent) förklaras av satsningarna på utveckling av systemen och verksamhetssätten för digital försäljning samt på kvalitetssäkring.

Över 1,6 miljoner registrerade kunder

Över en tredjedel av den vuxna finländska befolkningen är registrerade kunder hos Veikkaus. Antalet registrerade kunder överskred gränsen för 1,6 miljoner i början av september. Totalt över 98 200 finländare blev stamkunder hos Veikkaus under året. Det nya stamkundsspelet Naapurit, som lanserades på våren, och utvecklingen av det elektroniska spelandet har ökat registreringsmängderna.

En allt större andel av spelarna spelar identifierade, vilket bidrar till att öka ansvarsfullheten och förbättra konsumentskyddet. Andelen identifierat spelande av Veikkaus totalförsäljning uppgick till 57,3 procent vid årets slut (53,7 procent år 2013). I dag är det möjligt att utöver webbtjänsten veikkaus.fi och mobilkanalen även spela identifierat på försäljningsställena genom att visa upp Veikkaus-kortet.

Satsningar på användbarhet och täckning i försäljningskanalerna

I enlighet med strategin satsar bolaget på att utveckla både ombudskanalen och den elektroniska försäljningskanalen. Under redovisningsperioden härrörde 59,7 procent av försäljningen från ombudskanalen och 40,3 procent från de elektroniska försäljningskanalerna.

Veikkaus.fi är Finlands största konsumentwebbhandel med en omsättning på 789,6 mn euro (+17,1 procent). Under redovisningsåret besöktes webbtjänsten i genomsnitt av över 414 600 spelare per vecka (+7,1 procent). Veikkaus utvecklar kontinuerligt webbutikens användbarhet och anpassningsbarhet, vilket förbättrar den elektroniska tjänsten till kunderna.

Antalet försäljningsställen ökade till 3 810 (+145 st.). Antalet försäljningsställen i det rikstäckande nätverket av försäljningsställen utökades särskilt i enheter med ökande kundströmmar inom dagligvaruhandeln. Express- dvs. kassalinjespelandet utvidgades under redovisningsåret till S-gruppens Prisma-varuhus och dagligvarubutiker. Tidigare har Express-spel erbjudits i en betydande del av Keskos och Lähikauppas dagligvarubutiker och i mindre utsträckning på andra försäljningsställen.

Tillväxt inom dagligspel och idrottsspel

Veikkaus spel indelas utifrån deras egenskaper i pottspel, dagligspel och idrottsspel. År 2014 ökade omsättningen inom dagligspel och idrottsspel. Starkast var tillväxten i det internationella spelet Eurojackpot och i de digitala spelen i webbtjänsten veikkaus.fi, särskilt inom eLotter och Live-vad.

Till pottspelen hör Lotto, Viking Lotto, Joker och Eurojackpot. Spelgruppens omsättning år 2014 var 777,6 mn euro (–2,4 procent). Av spelen i spelgruppen steg försäljningssiffrorna för Eurojackpot till en helt ny nivå under redovisningsåret. Det internationella spelets omsättning ökade till 160,5 mn euro (+50,8 %). Ökningen av Eurojackpots försäljning och spelarmängd fick extra fart av de historiskt stora huvudvinster som kom till Finland. De största av dem 57,3 mn euro i april och 61,2 mn euro i september. I förhållande till befolkningsmängden är finländarna flitigast när det gäller att spela Eurojackpot. I spelet deltar spelare från totalt sexton europeiska länder.

Omsättningen för Finlands populäraste penningspel Lotto nådde upp till 431,1 mn euro (–10,3 procent). En central orsak till att omsättningen sjönk var att det inte fanns stora potter i Lotto efter den rekordpott som utlottades i april (13,3 miljoner euro). Stora potter ökar betydligt det s.k. sporadiska spelandet och har därigenom en stor betydelse för omsättningens utveckling. I juni gjordes en produktreform i Lotto. Fördubblingsegenskapen Tuplaus, som infördes i Lotto, intresserade kunderna. Av den har 65 procent, dvs. nästan en miljon finländare spelat Tuplaus efter reformen.

Spelgruppen dagligspel består av Keno, nyheten Naapurit, skraplotterna och de digitala spelen eLotterna, eBingo, Syke och Pore. Omsättning för denna spelgrupp, som är den snabbast växande gruppen, var 754,1 mn euro (+14,7 procent).

Omsättningen för Keno 394,2 mn euro (+2,8 procent) ökade särskilt tack vare tilläggsegenskapen KunkkuKertoimet. Omsättningen för skraplotterna var 138,8 mn euro (+3,9 procent). Tillväxten var starkast inom eLotterna, vilkas omsättning var 119,3 mn euro (+71,0 procent). Av nyheterna bland eLotterna var lotten NokkaPokka särskilt framgångsrik. NokkaPokka genererade ensam cirka en femtedel för hela försäljningen av eLotter. Särskilt mobilspelandet av eLotterna ökade kraftigt under redovisningsperioden.

Spelen Naapurit, som lanserades i maj, erbjuder Veikkaus kunder en helt ny spelform. I spelet dras först en huvudvinnare och de övriga vinsterna delas ut till grannar som spelat spelet och som bor närmast huvudvinstens vinnare. Dragningen ordnas varje dag. Försäljningen av Naapurit ökade varje månad efter lanseringen, och i slutet av året hade över 340 000 finländare prövat spelet. Detta spel som bygger på geografiska data är av en ny typ och behöver därför tid för att utvecklas. Naapurit väntas öka sina kundmängder och sin omsättning jämnt också under 2015.

Omsättningen för idrottsspel var 427,8 mn euro (+5,9 procent). I början av maj gjordes den största produktreformen i Lången under dess 20 år långa historia. Lången är Veikkaus populäraste idrottsspel. Antalet dagliga spelobjekt utökades från 150 till 1 000. Ökningen syntes i form av helt nya spelobjekt och mångsidigare spelobjekt i anslutning till enskilda spelhändelser.

Genom reformen av Lången ville bolaget säkerställa att Veikkaus kunder har heltäckande tillgång till all idrott som intresserar finländarna och till de former av vadslagning som är populära ute i världen. Reformen byggde i stor omfattning på spelarnas önskemål och den fick ett positivt mottagande. Totalt spelades Lången för 216,6 miljoner euro (+9,1 procent) under redovisningsåret.

I fotbolls-VM, som spelades på sommaren, slogs flera försäljningsrekord. Ungefär en halv miljon finländare slog VM-vad, och den totala spelomsättningen för idrottsspelen steg till 28,2 mn euro. Det tidigare försäljningsrekordet överskreds med cirka 40 procent. Utöver den förnyade Lången var också livevadslagning populärare bland VM-spelarna än tidigare. Totalt ökade live-spelandet, som har en snabb spelrytm, sin popularitet med 63,6 procent under redovisningen. Omsättningen utgjorde 29,6 mn euro.

I juli reformerades i sin tur Flervad. Den synligaste förändringen för kunderna var möjligheten att spela SuperFlervad, som har fem objektspel. Den ökade svårighetsgraden ger kunderna också möjlighet till de större vinstbelopp som de efterlyst. Flervad spelades under året för totalt 67,1 mn euro (–5,4 procent). Det nästa spelet som tas upp för produktunderhåll är bolagets äldsta produkt, Stryktipset. Dess omsättning under redovisningsåret var 63,8 mn euro (–9,8 %).


Forskning och produktutveckling

Under redovisningsåret använde bolaget 9,7 mn euro (+24,5 procent) för produktutveckling och forskning.

Tyngdpunkten för Veikkaus produktutveckling låg på utveckling av den digitala affärsverksamheten. Viktiga satsningar inom produktutvecklingen som hade inverkan på redovisningsårets resultat var förbättringar i webbutiken och produkter som spelas på webben.

Ansvarsmålet: hållbar tillväxt

Veikkaus mål är att främja ansvarsfullt penningspelande och att växa hållbart. Särskild uppmärksamhet ägnas högt konsumentskydd och förebyggande av spelberoende. Vi följer kontinuerligt upp utvecklingen av spelandet med perspektiv på ansvarsfullhet och strävar efter att skapa bästa möjliga verksamhetsmodeller för att hålla spelandet under kontroll. Kostnaderna för åtgärder i syfte att främja ett ansvarsfullt penningspelande uppgick under redovisningsåret till 3,8 miljoner euro.

Bolagets centrala ansvarsverktyg RaVa uppdaterades innehållsmässigt och tekniskt under årets första hälft. Samtidigt uppdaterades Veikkaus interna verksamhetsmodell och ansvarsfördelning för genomförandet av den etiska utvärderingen. Genom att använda RaVa inom produktutvecklingsprodukten främjas att de spelprodukter och tjänster som lanseras på marknaden är etiskt välövervägda och så ansvarsfulla som möjligt.

I augusti-september genomförde bolaget en synlig kampanj som informerade om riskerna med spelberoende. Målet var att väcka diskussion om ansvarsfullt spelande och om spelandets frånsidor och att uppmuntra människor att identifiera eventuella spelproblem och söka hjälp. Kampanjen, som fördes i flera kanaler, nådde totalt över en miljon finländare. Största delen av dem som svarade på kundenkäter upplevde att det var bra att Veikkaus öppet lyfter fram riskområden inom spelandet och försöker förebygga problem.

Respekt för miljön är en viktig del av Veikkaus principer för ansvar. I det miljömål som Veikkaus ställde upp år 2009 förband sig bolaget att minska sina koldioxidutsläpp med 35 procent före utgången av 2013. Enligt resultaten, som blev färdiga under redovisningsperioden, överskred bolaget sitt miljömål genom att uppnå en utsläppsminskning på 47 procent under åren 2009–2013. Det uppställda miljömålet aktiverade organisationen till flera förbättringar.

I den omfattande enkäten med intressentgrupperna i augusti deltog över 4 700 personer. Största delen av respondenterna var kunder hos Veikkaus (89 procent). Syftet med enkäten var att utreda hur Veikkaus skulle kunna agera ännu ansvarsfullare än tidigare. Vi fick över 3 000 ansvarsrelaterade idéer. Flest åsikter gavs om ansvar inom reklam samt om vinstutdelningen och spelbegränsningar. Enligt respondenterna var transparens vid vinstutdelning samt stöd till utsatta, barn och unga de viktigaste faktorerna. Respondenterna gav Veikkaus ansvarsfullhet det höga betyget 4,07 (skala: 1–5).

Strategin och verksamhetsstyrningen uppdaterades

Veikkaus strategi uppdaterades på våren. Strategin, som tidigare bestod av flera separata strategier, omarbetades till en enda strategi. Samtidigt uppdaterades strategins föråldrade delar. I detta sammanhang omarbetades också verksamhetsstyrningen så att den blev rätlinjigare och utvecklades i riktning mot en fortlöpande strategiprocess.

För perioden 2014–2017 definierades tio indikatorer med starka kopplingar till målen. Indikatorerna används för att följa upp genomförandet av strategin kvartalsvis. En mer ingående beskrivning av bolagets strategi, uppföljning och indikatorer med jämförelseår finns i avsnittet om strategin i samhällsansvarsrapporten.

Personal

Vid utgången av verksamhetsåret hade Veikkaus 332 anställda (–1 person). Av dem var 88 procent anställda på heltid och 12 procent på deltid. Största delen (95 procent) var fast anställda. 51 procent av personalen var kvinnor och 49 procent män. Bolagets nyckeltal för personalen med jämförelseuppgifter beskrivs mer ingående i avsnittet om personalen i rapporten över samhällsansvar.

Under året rekryterades 20 nya personer, medan 21 personer avslutade sin anställning vid Veikkaus. Den genomsnittliga rekryteringsomsättningen var 6,0 % (2013: 9,9 %) och avgångsomsättningen 6,3 procent (2013: 6,3 procent) under redovisningsåret.

Veikkaus satsar på personalens arbetshälsa på många olika sätt. Arbetshälsan stöds bland annat med omfattande företagshälsovård, arbetarskydd och hälsofrämjande verksamhet. Arbetshälsan främjas även med en modell för tidig intervention. Enligt personalundersökningen som genomfördes i början av hösten var Veikkaus anställda som helhet nöjda (4,08 på skalan 1–5) och betyget utvecklades positivt (förändring +0,15 från 2013).

Organisationens funktion utvärderas varje år med perspektiv på genomförandet av Veikkaus dröm (vision) och strategi. Dessutom gör vi en personalenkät och följer upp resultatindikatorernas tre aspekter: resultat, framtid och stämning.
Veikkaus bonussystem omfattar hela personalen och dess olika former har starka kopplingar till uppnåendet av bolagets strategiska mål.

År 2014 uppgick bolagets personalkostnader till 27,9 miljoner euro (+4,8 procent). Av personalkostnaderna utgjorde lönerna 22,1 miljoner euro (+4,2 %) och de lagstadgade personalförsäkringarna, frivilliga pensionskostnaderna och lönebikostnaderna 5,8 miljoner euro (+7,0 %). Till ökningen av lönekostnaderna bidrog de tilläggsresurser som allokerats för säkerställande av systemens funktionssäkerhet och digital försäljning och övergången till längre öppettider.

Övervakning och riskhantering

Enligt lotterilagen (1047/2001) övervakas bolagets penningspels-, tips- och vadslagningsverksamhet av Polisstyrelsen, som är underställd inrikesministeriet.

Veikkaus riskhantering är en del av ramverket för intern kontroll. Som de mest betydande riskerna som gäller bolagets lönsamhet och målen för år 2015 betraktas utvecklingen av konsumenternas efterfrågan och effekterna av regleringen av penningspelsystemet. Bolagets övervakning och riskhantering beskrivs mer i detalj i Corporate Governance 2014-rapporten.

Framtidsutsikter

Veikkaus har förbundit sig till att förstärka sin ansvarsfulla verksamhet på olika sektorer, till fortlöpande och långsiktig utveckling samt till kostnadseffektivitet. Förändringarna i den allmänna ekonomiska situationen och regleringen medför dock fortsättningsvis betydande osäkerhetsmoment för verksamheten. Även utbudet av olagliga internet-penningspel som står utanför myndighetsövervakningen har stor inverkan på den framtida utvecklingen.

Vi är övertygade om att långsiktigt utvecklingsarbete och mod att förnyas garanterar en stabil intäktsföring för alla finländares bästa även i fortsättningen. Vi väntar oss att resultatet för 2015 åter förbättras i jämförelse med 2014.
Den väntade avkastningen av tipsvinstmedel för år 2015 som antecknats i statens budget är 541,1 mn euro, varav den målsatta intäktsföringen utgör 515,6 mn euro. Dessutom intäktsför bolaget minst 25,5 mn euro outdelade vinstmedel från tidigare år till undervisnings- och kulturministeriet.

Styrelsens förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att Veikkaus Ab:s vinst för räkenskapsperioden 2014, 520 368 647,68 euro, disponeras på så sätt att sammanlagt 517 518 647,68 euro överlåts till undervisnings- och kulturministeriet och att 2 850 000,00 euro överförs till outdelade vinstmedel.