Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014
GRI-tabell
GRI:s innehåll Ingår Länkar Anmärkningar
1. Strategi och analys
1.1 Verkställande direktörens översikt Ja Verkställande direktören har ordet
1.2 Centrala effekter, risker och möjligheter Ja Strategi
Ansvarsfull aktör
Risker och riskhantering
Framtidsutsikter
Mål 2014 och 2015
2. Beskrivning av organisationen
2.1 Organisationens namn Ja Principer för upprättande av bokslutet 2014
2.2 De viktigaste produkterna, tjänsterna och varumärkena Ja Spel
2.3 Den operativa strukturen Ja Organisation
2.4 Placeringen av organisationens huvudkontor Ja Miljöansvar
2.5 Verksamheternas geografiska läge Ja Miljöansvar Veikkaus verkar i Finland
2.6 Ägandet av organisationen och organisationens juridiska form Ja Corporate Governance-rapport 2014
2.7 Beskrivning av marknaden
2.8 Omfattningen av organisationens verksamhet Ja Nyckeltal
1. Specifikation av omsättningen per spel och spelgrupp
2.9 Betydande förändringar i organisationens storlek, struktur eller ägande under rapporteringsperioden Ja Styrelsens verksamhetsberättelse 2014
2.10 Pris som erhållits under redovisningsperioden Ja Förebyggande av spelproblem Veikkaus reklamfilm som handlar om spelproblem fick två priser år 2014.
3. Rapporteringsprinciper
Beskrivning av rapporten
3.1 Rapporteringsperiod Ja Rapportens innehåll och avgränsningar
3.2 Den föregående rapportens publiceringstidpunkt Ja Rapportens innehåll och avgränsningar
3.3 Rapporteringsintervall Ja Rapportens innehåll och avgränsningar
3.4 Kontaktinformation Ja Kontaktinformation
Rapportens innehåll och avgränsningar
3.5 Definition av rapportens innehåll (väsentlighet, prioritering av ärendehelheter och intressentgrupper som använder rapporten) Ja Rapportens innehåll och avgränsningar
3.6 Rapportens beräkningsgränser och omfattning Ja Rapportens innehåll och avgränsningar
3.7 Särskilda begränsningar i rapportens omfattning eller avgränsning Ja Rapportens innehåll och avgränsningar
3.8 Principerna för rapportering om samföretag, dotterbolag, leasingobjekt, utlagda funktioner samt uppgifternas jämförbarhet Ja Rapportens innehåll och avgränsningar
3.9 Mätnings- och beräkningsprinciper Ja Rapportens innehåll och avgränsningar
3.10 Ändringar i tidigare rapporterade uppgifter Ja Rapportens innehåll och avgränsningar
3.11 Betydande förändringar i rapportens omfattning, begränsning eller mätningsmetoder Ja Rapportens innehåll och avgränsningar
GRI-jämförelse av innehållet
3.12 GRI-jämförelse av innehållet Ja GRI-tabell
Verifiering
3.13 Principer och praxis för extern verifiering av rapporten Ja Verifierat ansvar
GRI-tabell
4. Förvaltningsprinciper, förbindelser och reciprocitet
Förvaltning
4.1 Organisationens förvaltningsstruktur Ja Corporate Governance-rapport 2014
Bolagets förvaltningsorgan
4.2 Styrelseordförandens ställning Ja Bolagets förvaltningsorgan
4.3 Styrelsemedlemmarnas oberoende Ja Bolagets förvaltningsorgan
4.4 Aktieägarnas och personalens möjligheter att påverka styrelsens verksamhet Ja Bolagets förvaltningsorgan
4.5 Inverkan av organisationens resultat på belöningen av styrelsen och ledningen Ja Bolagets förvaltningsorgan
4.6 Avvärjande av intressekonflikter i styrelsearbetet Ja Användningen av Corporate Governance-rekommendationen och avvikelser Veikkaus iakttar Corporate Governance-rekommendationen för börsnoterade bolag i Finland.
4.7 Styrelsemedlemmarnas kompetens inom strategiskt ledarskap och samhällsansvar Ja Användningen av Corporate Governance-rekommendationen och avvikelser Veikkaus iakttar Corporate Governance-rekommendationen för börsnoterade bolag i Finland.
Styrelsen
4.8 Mission, värderingar och etiska principer Ja Veikkaus 2014–2015
Principer för samhällsansvaret
4.9 Styrelsens metoder att följa upp ledningen av samhällsansvaret inklusive riskhanteringen Ja Uppföljning
4.10 Utvärdering av styrelsens egen verksamhet Ja Bolagets förvaltningsorgan
Externa förbindelser
4.11 Tillämpning av försiktighetsprincipen Ja Riskhantering
4.12 Engagemang i externa initiativ Ja Miljöansvar
Tryggt spelande
4.13 Medlemskap i organisationer, föreningar och intressebevakningsorganisationer Ja Samarbete med intressentgrupper
Växelverkan med intressentgrupper
4.14 Organisationens intressentgrupper Ja Samarbete med intressentgrupper
4.15 Identifiering och val av intressentgrupper Ja Samarbete med intressentgrupper
4.16 Reciprocitet med intressegrupper Ja Samarbete med intressentgrupper
4.17 Ärenden och bekymmer som framkommit i växelverkan med intressentgrupperna Ja Samarbete med intressentgrupper
Principer för samhällsansvaret
Personal
Nyckeltal för ekonomiskt ansvar
Principer gällande ekonomiskt ansvar Ja Mål 2014 och 2015
Riskhantering
Strategi
Ekonomiska resultat
EC1* Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde Delvis Veikkauseurons väg
Intäkterna går till Finland
Skatteavtrycket
EC2* Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen Nej
EC3* Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtagande Delvis 17. Förpliktelser för ersättningar till anställda
EC4* Ekonomiskt understöd från staten Ja Inget stöd från staten har erhållits under redovisningsperioden.
Marknaden
EC5 Organisationens lägsta ingångslön i proportion till den nationella minimilönen Nej
EC6* Policy och praxis samt andelen utgifter som betalas till lokala leverantörer på väsentliga verksamhetsplatser Nej
EC7* Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som anställts lokalt där organisationen har betydande verksamhet Nej
Indirekta ekonomiska konsekvenser
EC8* Utveckling och påverkan av investeringar i infrastruktur och tjänster som huvudsakligen görs för allmänhetens nytta, på kommersiell basis eller utan full ersättning Nej
EC9 Indirekta ekonomiska konsekvenser Ja Intäkterna går till Finland
Nyckeltal för miljöansvaret
Principer gällande miljöansvar Ja Miljöansvar
Ledning av samhällsansvaret
Mål 2014 och 2015
Material
EN1* Materialanvändning Delvis Miljöansvar
EN2* Användning av återvunnet material Nej
Energi
EN3* Direkt energianvändning Nej
EN4* Indirekt energianvändning Delvis Miljöansvar
EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar Nej
EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade på förnybar energi Nej
EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering Delvis Miljöansvar
Vatten
EN8* Total vattenanvändning Nej
EN9 Vattenkällor som väsentligt påverkas av vattenanvändningen Nej
EN10 Återvunnen och återanvänd vattenvolym Nej
Biologisk mångfald
EN11* Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och brukad mark, i eller intill skyddade områden och områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden Ja Veikkaus äger inte mark på områden med hög biodiversitet eller på skyddade områden.
EN12* Beskrivning av väsentlig påverkan från aktiviteter, produkter och tjänster på den biologiska mångfalden i skyddade områden, samt områden med hög biodiversitet utanför skyddade områden Nej
EN13 Skyddade eller restaurerade habitat Nej
EN14 Strategier, pågående åtgärder och planer för att framgent hantera påverkan på den biologiska mångfalden Nej
EN15 Antal IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i områden som påverkas av verksamheten Nej
Utsläpp och avfall
EN16* Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser Nej
EN17* Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser Nej
EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser samt uppnådd minskning. Delvis Miljöansvar
EN19* Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen Nej
EN20* NOx, SO2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ Nej
EN21* Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient Nej
EN22* Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod Nej
EN23* Totalt antal och volym av väsentligt spill Ja Inget spill under rapporteringsperioden.
EN24 Vikt av transporterat, importerat, exporterat eller behandlat avfall som klassats som miljöfarligt samt procent transporterat avfall som transporterats internationellt Nej
EN25 Vattenmassor som väsentligt påverkas av den redovisande organisationens utsläpp Nej
Produkter och tjänster
EN26* Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav Delvis Miljöansvar
EN27* Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori Delvis Miljöansvar
Iakttagande av bestämmelser
EN28* Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser Ja Inga böter eller sanktioner under rapporteringsperioden.
Transporter
EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transporter Delvis Miljöansvar
Övergripande
EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd Nej
Nyckeltal för socialt ansvar
Arbetstagare och arbetsförhållanden
Principer gällande personalledning Ja Personal
Ledning och chefsarbete
Ledning av samhällsansvaret
Strategi
Arbetskraft
LA1* Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform (heltid/deltid), anställningsvillkor (ordinarie/visstid) och region Ja Nyckeltal för personalen
LA2* Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, kön och region Delvis Nyckeltal för personalen
LA3 Förmåner som ges till heltidsanställd personal och som inte omfattar tillfälligt eller deltidsanställda Ja Arbetshälsa
Relationer mellan ledning och anställda
LA4* Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Ja Nyckeltal för personalen
LA5* Minsta varseltid angående betydande för ändringar i verksamheten Ja Samarbete
Hälsa och säkerhet i arbetet
LA6 Andel av personalstyrkan som är representerad i kommittéer för hälsa och säkerhet Ja Arbetshälsa
LA7* Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor Delvis Nyckeltal för personalen
LA8* Utbildning och rådgivning för att stödja de anställda, deras familjer eller samhällsmedlemmar beträffande allvarliga sjukdomar Delvis Arbetshälsa
LA9 Frågor om hälsa och säkerhet som omfattas av formella överenskommelser med fackföreningar Nej
Utbildning
LA10* Genomsnittligt antal utbildningstimmar per anställd Delvis Nyckeltal för personalen
LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande Ja Personalutveckling
LA12 Andel anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling Ja Nyckeltal för personalen
Mångfald och jämställdhet
LA13* Mångfaldsindikatorer för styrelse och ledning Ja Nyckeltal för personalen
LA14* Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor per personalkategori Nej
Mänskliga rättigheter
Principer gällande mänskliga rättigheter Ja Jämställdhet
Ledning av samhällsansvaret
Investerings- och upphandlingsrutiner
HR1* Procentuell andel och antal betydande investeringsbeslut som inkluderar krav gällande mänskliga rättigheter, eller som har genomgått en granskning av hur mänskliga rättigheter hanteras Nej
HR2* Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder Nej
HR3 Totalt antal personalutbildningstimmar som ägnats åt utbildning i policyer och rutiner för mänskliga rättigheter samt andelen av de anställda som genomgått sådan utbildning Nej
Icke-diskriminering
HR4* Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder Ja Inga fall av diskriminering under rapporteringsperioden.
Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal
HR5* Verksamheter för vilka man uppmärksammat att föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade Ja I Veikkaus funktioner finns ingen risk för att föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade. Veikkaus är verksamt i Finland och iakttar Finlands lag.
Barnarbete
HR6* Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för fall av barnarbete och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av barnarbete Ja Inga risker för barnarbete har identifierats i Veikkaus egen verksamhet.
Tvångsarbete
HR7* Verksamheter för vilka man uppmärksammat att det finns väsentlig risk för tvångsarbete och obligatoriskt arbete, och åtgärder som vidtagits för att bidra till avskaffande av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete Ja Inga risker för tvångsarbete eller obligatoriskt arbete har identifierats i Veikkaus egen verksamhet.
Säkerhetsrutiner
HR8 Procentandel av säkerhetspersonalen som fått utbildning i organisationens policyer och rutiner som handlar om mänskliga rättigheter Nej
Ursprungsbefolkningars rättigheter
HR9 Totalt antal fall av kränkningar mot ursprungsbefolkningars rättigheter och vidtagna åtgärder Nej
Samhälle
Principer gällande organisationens roll i samhället Mål 2014 och 2015
Ledning av samhällsansvaret
Riskhantering
Tryggt spelande
Verifierat ansvar
Åtgärder mot korruption
Redskap för kontroll av spelandet
Samhället
SO1* Program och rutiner som utvärderar och styr verksamhetens påverkan på samhällen Delvis Peluuri
Korruption
SO2* Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption Nej
SO3* Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption Nej
SO4* Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter Ja Inga korruptionsincidenter under rapporteringsperioden.
Politik
SO5* Politiska ställningstaganden och delaktighet i politiska beslutsprocesser och lobbying Nej
SO6 Bidrag och gåvor till politiska partier, politiker och likartade institutioner Ja Veikkaus ger inget politiskt stöd.
SO7 Juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende Ja Inga juridiska åtgärder under rapporteringsperioden.
Efterlevnad
SO8* Böter och icke-monetära sanktioner för brott mot gällande lagar och bestämmelser Ja Inga böter eller sanktioner under rapporteringsperioden.
Produktansvar
Principer gällande produktansvar Mål 2014 och 2015
Produktutveckling
Verifierat ansvar
Tryggt spelande
Övervakning av spelverksamheten
Kundernas hälsa och säkerhet
PR1* Utvärdering av produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet Ja Produktutveckling
PR2 Fall där regler och frivilliga koder gällande hälso- och säkerhetspåverkan från produkter och tjänster inte efterlevts Ja Inga incidenter under rapporteringsperioden.
Märkning av produkter och tjänster
PR3* Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna samt andel av produkter och tjänster som berörs av dessa krav Delvis Produktutveckling
PR4 Fall där bestämmelser och frivilliga koder för information om och märkning av produkter och tjänster inte följts Ja Spel Inga incidenter under rapporteringsperioden.
PR5 Förfaranden som hänför sig till kundbelåtenhet och resultatet av kundbelåtenhetsenkäter Ja Registrerade kunder
Marknadskommunikation
PR6* Program för efterlevnad av lagar, standarder och frivilliga koder för marknadskommunikation, inklusive marknadsföring, PR och sponsring Ja Socialt ansvar
PR7 Fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande marknadskommunikation, inklusive annonsering, marknadsföring och sponsring inte följts Ja Veikkaus fick en anmärkning av etiska rådet för reklam 27.8.2014 för reklam för tippning i VM-fotboll
Kundernas integritet
PR8 Underbyggda klagomål gällande överträdelser mot kundintegriteten och förlust av kunddata Ja Inga klagomål under rapporteringsperioden.
Efterlevnad
PR9* Bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler gällande tillhandahållandet och användningen av produkter och tjänster Ja Inga böter eller sanktioner under rapporteringsperioden.
* Nyckeltal som rekommenderas i GRI-anvisningarna