Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014

Corporate governance -rapport 2014

Veikkaus mission är att producera ett mångsidigt mervärde för det finländska samhället genom att anordna penningspel på ett pålitligt och ansvarsfullt sätt. Veikkaus är ett statsägt aktiebolag som tillhör undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Staten har förbundit sig till bolagets ansvar endast genom sin aktiekapitalsatsning, och dess roll i bolaget begränsar sig till aktieägarens ansvar.

Veikkaus förvaltning grundar sig på lotterilagen (1047/2001) samt på aktiebolagslagen och bolagsordningen. Veikkaus har en i lotterilagen föreskriven ensamrätt att anordna penninglotterier samt tips- och vadslagningsspel. Anordnandet av penningspel regleras av statsrådets förordning om anordnande av penningspel och inrikesministeriets förordning om spelreglerna för penningspel.

Veikkaus har förbundit sig att iaktta förvaltningskoden för börsnoterade bolag i Finland 2010, utöver vilken verksamheten styrs av de gällande anvisningarna och principerna för statens och undervisnings- och kulturministeriets ägarstyrning.