Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014

Mina markerade sidor

 • Veikkaus 75 år
 • Veikkaus 2014–2015
  • Strategi
  • Mål 2014 och 2015
  • Verkställande direktören har ordet
  • Nyckeltal
 • Affärsverksamhet
  • Kundkännedom
  • Registrerade kunder
  • Kontakter med kunderna
  • Kundtjänst
  • Försäljningsnätverket
  • Digitala kanaler
  • Spel
  • Marknadsföring och kommunikation
  • Productutveckling
  • Marknaden och affärsverksamheten
  • Sponsorverksamhet
  • Framtidsutsikter
 • Ansvarsfull aktör
  • Samarbete med intressentgrupper
  • Principer för samhällsansvaret
  • Ledning av samhällsansvaret
  • Verifierat ansvar
  • Tryggt spelande
  • Starkt konsumentskydd för spelarnas bästa
  • Förebyggande av spelproblem
  • Redskap för kontroll av spelandet
  • Peluuri
  • Intäkterna går till Finland
  • Skatteavtrycket
  • Veikkauseurons väg
  • Personal
   • Ledning och chefsarbete
   • Personalutveckling
   • Premiering
   • Samarbete
   • Jämställdhet
   • Arbetshälsa
   • Åtgärder mot korruption
   • Nyckeltal för personalen
  • Miljöansvar
  • GRI-tabell
  • Oberoende bestyrkanderapport
 • Förvaltning
  • Corporate governance -rapport 2014
   • Bolagets förvaltningsorgan
   • Övervakning av spelverksamheten
   • Intern kontroll
   • Riskhantering
   • Övervaknings- och kontrollåtgärder samt övervakningsansvar
   • Kommunikation och ekonomi
   • Revision och intern revision
   • Uppföljning
   • Användningen av Corporate Governance-rekommendationen och avvikelser
  • Förvaltningsrådet
  • Styrelsen
  • Ledningsgruppen
  • Övervakare och revisorer
 • Bokslut
  • Styrelsens verksamhetsberättelse 2014
  • Rapport över totalresultat
  • Balansräkning
  • Kassaflödesanalys
  • Kalkyl över förändringar i eget kapital
  • Principer för upprättande av bokslutet 2014
  • Noter till bokslutet
   • 1. Specifikation av omsättningen per spel och spelgrupp
   • 2. Resultatutveckling 2010-2014
   • 3. Övriga rörelseintäkter
   • 4. Avskrivningar
   • 5. Köp av tjänster och 6. Övriga rörelsekostnader
   • 7. Kostnader för forskning och utveckling
   • 8. Finansiella intäkter och kostnader
   • 9. Materiella tillgångar och avskrivningar
   • 10. Immateriella tillgångar och avskrivningar
   • 11. Kassaflöde från investeringar och ofullbordade prestationer
   • 12. Placeringar som kan säljas och andra långfristiga fordringar
   • 13. Kortfristiga fordringar
   • 14. Likvida medel och övriga kortfristiga placeringar
   • 15. Eget kapital och kapitalförvaltning
   • 16. Kortfristiga skulder
   • 17. Förpliktelser för ersättningar till anställda
   • 18. Närståendetransaktioner
   • 19. Övriga leasingavtal och ansvarsförbindelser
   • 20. Undertecknande av bokslut och verksamhetsberättelse

PDF-filen skapas... 0%

Den pdf-fil som du skapat laddas. Beroende på det valda innehållet kan skapandet ta en stund.

Avbryt

Färdig

PDF:n är färdig

Fel

PDF-genereringen misslyckades. Försök senare pånytt.

Ladda ner PDF
Stäng

Lähetä sähköpostilla

Sähköpostitse jaettava raportti sisältää valitut sisällöt sekä tekemäsi muistiinpanot ja merkinnät. Sekä lähettäjän että vastaanottajan muutokset raportin sisältöön ja merkintöihin jatkossa ovat myös aina heti näkyvissä, kun raporttiin saavutaan lähetettävän linkin kautta.

Section 1
Avbryt