Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014
Nyckeltal
Ekonomiskt ansvar 2014 2013 förändring, %
Omsättning (mn euro) 1 959,5 1 858,4 5,4 %
Rörelsevinst (mn euro) 519,2 505,2 2,8 %
Resultat före bokslutsdispositioner 519,2 506,3 2,8 %
Resultat 520,4 506,3 2,8 %
Investeringar (mn euro) 16,8 12,3 36,6 %
Vinster utbetalda till spelarna (mn euro) 1 096,4 1 022,5 7,2 %
Antal försäljningsställen (vid årets utgång) 3 813 3 665 4,0 %
Ombudsprovisioner (mn euro) 78,0 79,8 -2,2 %
Lotteriskatt (mn euro) 104,2 99,8 4,4 %
Överlåtelse till undervisningsministeriet (mn euro) 1) 517,5 506,3 2,2 %
Socialt ansvar 2014 2013 förändring, %
Registrerade spelare (vid årets utgång) 1 636 419 1 538 179 6,4 %
Antalet anställda (vid årets utgång) 332 333 -0,3 %
Rekryteringsomsättning % 6,0 9,9 -39,4 %
Personalavgång % 6,3 6,0 5,0 %
Anställningens längd i genomsnitt/år 11,8 11,7 0,9 %
Utvecklingssamtal % 100 100,0
Miljöansvar 2014 2013 förändring, %
Total energiförbrukning vid Veikkaus (MWh) 2) 10900,0  - -
Utnyttjandegraden av avfall från huvudkontoret % 3) 99,0 90 10,0 %
1) Utöver de 517,5 mn euro som överlämnades till undervisnings- och kulturministeriet överfördes 2,9 mn euro till outdelade vinstmedel. Från outdelade vinstmedel från tidigare år betalades under räkenskapsåret 23,3 milj. euro till ministeriet för att delas ut till konst, idrott och motion, vetenskap och ungdomsarbete i Finland.
2) Ett nytt nyckeltal som infördes i anslutning till det nya miljöprogrammet år 2014.
3) Tack vare ett nytt avfallskraftverk kan också blandavfallet från Veikkaus huvudkontor utnyttjas.